Ohutusstandard 44r04

Praegu kehtivad nii Euroopa kui ka oma riigi seadused töötajate kaitse kohta plahvatusohtlikus keskkonnas. Selliste Euroopa dokumentide hulgas on sama ka 16. detsembri 1999. aasta direktiiv 99/92 / EÜ miinimumnõuete korral, mille eesmärk on plaani kohaselt suurendada plahvatusohtliku keskkonna ohuga töötajate ohutuse ja tervise taset.

See dokument seab nõuded peamiselt tööandjale. Esiteks nõuab see, et tööandja tagaks oma töötajatele ohutuse, kui nad teevad objektil head tööd. Lisaks on selle eesmärk vältida plahvatusohtlike ainete kontsentratsiooni töökohal. Samal ajal hoiab see ära süüteallikate moodustumise, mis võivad mis tahes lahuses põhjustada plahvatuse. Lisaks peab see reegel vähendama plahvatuse väga tõsiseid tagajärgi. Samuti on Poola Vabariigis olemas normatiivaktid, mis sätestavad sätted väga arutatud valdkonnas. See puudutab peamiselt 29. mai 2003. aasta seadust, mis käsitleb töötajate töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid selliste tööde tähenduses, kus võib esineda plahvatusohtlik keskkond (seaduste väljaanne nr 1007, 2003, punkt 1004 ja 8. juuli 2010. aasta määrus usalduse ja tööhügieeni miinimumnõuete kohta, mis on seotud tööruumis plahvatusohtliku atmosfääri pakkumisega (seaduste ajakiri 2010, nr 138, punkt 931, millega kohaldatakse eespool käsitletud direktiivi.Plahvatusohutus on plahvatusohutus, mida kasutatakse mitte ainult taime ja toodete, vaid ka töötajate väärtuse kaitseks. Seetõttu väidetakse eriti, et tööandjad peaksid määrama potentsiaalselt plahvatusohtlikud alad. Lisaks on kiire kontrollida juba olemasolevaid plahvatuskindlaid süsteeme, millel on plahvatuskindla ohutuse valdkonnas äärmiselt oluline roll. Samal ajal tuleks ette valmistada sellised materjalid nagu plahvatusohu hindamine ja plahvatuskaitse dokument. Nende materjalide rakendamine tuleneb eraasjade ministri ja nõukogu 7. juuni 2010. aasta määrusest (seaduste ajakiri 2010, nr 109, punkt 719, mis põhineb kehtivatel õigusnormidel ja tehnilisel dokumentatsioonil ning majandusministri määrusel. 8. juuli 2010 (seaduste ajakiri 2010, nr 138, punkt 931.